Výběr a odevzdání závěrečné práce

Předchozí Následující

Kdy si mám téma vybírat ?

Pro bakalářské práce je nejzazším termínem volby tématu závěrečné práce konec září 3. ročníku bakalářského studijního programu. Je však možné a žádoucí si téma vybírat a domlouvat dříve, klidně už během druhého ročníku bakalářského studia.

Pro magisterské práce je nejzazším termínem volby tématu závěrečné práce konec září 1. magisterského studijního programu.

Jak si zvolit téma, které mě bude bavit?

První místo, kde je možno hledat inspiraci, je balík volných témat závěrečných prací v IS MU. Školitelé - vedoucí závěrečných prací do balíku vkládají témata prací, která odpovídají jejich výzkumnému zaměření a činnostem Ústavu antropologie.

Rozhodně je dobré se o dostupných tématech informovat a aktivně je hledat v balíku témat.

Jak postupovat, když mám téma vybrané?

V případě, že v balíku témat najdete téma, které se vám líbí, a téma je stále volné, přihlásíte se k němu.

Poté následuje doladění tématu na základě komunikace a diskuze se školitelem. Až jsou student i školitel se zněním zadání spokojeni, potvrdí zadání tématu kliknutím na proklik “Ano – potvrzuji zadání” (první potvrzuje student, poté školitel).

Následně se zadání práce předává do agendy ředitelky ústavu, která zadání finálně schvaluje. Ředitelka ústavu provede revizi zadání, konzultuje zadání se školiteli a v případě potřeby vrací zadání k úpravě. Pokud dojde k jakékoliv změně zadání, proběhne celý cyklus schvalování od začátku (student - školitel - ředitelka).

Jak mám postupovat, když v balíku témat není téma, které by mě zajímalo?

Školitelé balíky témat každoročně inovují. Vypsaná témata nejvíce odpovídají aktuálnímu zaměření Ústavu, probíhajícím projektům a výzkumu jednotlivých školitelů.

Může se ale stát, že máte nápad na vlastní téma. V tom případě kontaktujte školitele ze souboru akademických pracovníků Ústavu antropologie, jehož výzkumné zaměření je Vašemu tématu nejblíže. Posoudí, jestli je možné téma realizovat a za jakých podmínek. V případě oboustranného souhlasu téma vypíše a dál se postupuje tak, jak je popsáno v přecházejícím bodu.

Doporučujeme věnovat pozornost tématům, která vypisují cizojazyční akademičtí pracovníci našeho ústavu. Výběr z nabídky těchto témat umožní adeptům rozšířit perspektivy ve zpracovávané problematice a schopnost diskuze vědeckého tématu v cizím jazyce na mezinárodní úrovni zvyšuje šance absolventa na trhu práce.

Jak mám postupovat při odevzdání dokončené závěrečné práce?

V měsících a týdnech před odevzdáním práce se zintenzivňují konzultace se školitelem, se kterým práci dokončujete. S ním se taky dohodnete na časovém harmonogramu odevzdání a termínech, kdy chce mít k dispozici finální podobu práce nebo její případné „předfinální“ verze.

Pokud školitel souhlasí se stavem práce (ve vztahu k zadání a naplnění cílů práce a dohodnutého postupu), následuje odevzdání práce, a to v těchto krocích:

  • Po kontrole finální podoby práce školitel udělí zápočet za odpovídající předmět (např. Bakalářská práce II).
  • Po udělení zápočtu vložíte práci do Archivu závěrečné práce v IS, podle požadavků doplníte doprovodné materiály a práci tímto odevzdáte studijnímu oddělení.
  • V případě, že je vše v pořádku, studijní odd. práci převezme a systém upozorní školitele, aby provedl finální kontrolu čitelnosti práce v systému (včetně kontroly proti produkci plagiátů).

Jak bude obhajoba probíhat?

Na začátku budete vyzváni, abyste prezentovali Vaši závěrečnou práci. Po skončení prezentace se k práci vyjádří její vedoucí a oponent. Následně dostanete možnost na posudky reagovat a práci obhajovat. Je vhodné mít připraveno několik slidů, na kterých můžete své odpovědi ilustrovat – tyto reakce ale nevkládejte do počáteční prezentace (té, která zazní před posudky).

Po ukončení posudkové části obhajoby předseda komise otevře obecnou rozpravu. Od členů komise i od publika zazní dotazy k vaší práci, na které byste měli reagovat. Celá obhajoba by měla trvat cca 30 minut.

Jak si připravit na prezentaci a obhajobu práce?

Prezentace by měla krátce představit Vaši práci. Prezentace nemá žádný oficiální formát, ale je dobré se držet následujících doporučení:

  • Prezentaci si připravte na deset minut a tento čas striktně dodržte.
  • Prezentaci připravte ve formátu pptx nebo s pomocí nástroje, který bez problému a bez potřeby instalace funguje online.
  • První strana prezentace by měla obsahovat název Vaší práce, jméno školitele a jméno ústavu. Dále by měla prezentace rychle uvést do řešené problematiky, představit materiál a použitou metodiku a Vaše výsledky.
  • Maximální pozornost věnujte zásadním zjištěním, jejich interpretaci a diskuzi. Nemá cenu uvádět složité a nekomentované tabulky, vše připravte v co nejpřehlednější, intuitivní formě.
  • Prezentace před zazněním posudků musí obsahovat jen ty informace, které jsou součástí práce (tabulky a grafy můžete pro účely prezentace zjednodušit, ale měly by obsahovat stejné hodnoty). Jakékoliv změněné údaje, které si připravíte pro obhajobu, uvádějte až ve druhé části prezentace, která zazní po přečtení posudků.
  • Dobrým pravidlem je, že do prezentace se vkládají pouze ty prvky (tabulky, informace), které chcete komentovat.
  • Doporučujeme, abyste své prezentace před obhajobami ještě zkonzultovali se svými školiteli.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info