Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis vychází od roku 2010 s periodicitou dvě čísla ročně.

Časopis uveřejňuje odborné studie (v anglickém, českém, německém, a slovenském jazyce), které odpovídají jeho interdisciplinárnímu zaměření.

Časopis publikuje také články, eseje, zprávy, recenze a příspěvky popularizující vědu a umění.

Délka příspěvků by neměla přesahovat u studií 20 normostran a u ostatních příspěvků 10 normostran (normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer).

Obsah webových stránek časopisu podléhá licenci "Creative Commons Attribution 4.0 International.“ 

Redakce

Šéfredaktor

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Výkonný redaktor
Mgr. Tomáš Mořkovský, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Redaktoři

RNDr. Robin Pěnička, Ph.D., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika

Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Martin Čuta, Ph.D., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika

Redakční rada

Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc., Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika

Prof. Dr. H. James Birx, Ph.D., Dr.Sc. hc, Department of Anthropology, Canisius College, Buffalo, New York, USA

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., Katedra antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., Kriminalistický ústav Praha

PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

PhDr. Jan Filipský, CSc., Orientální ústav Akademie věd České republiky

Prof. Dr. Bruce Jackson, Department of Anthropology, State University of New York, Buffalo, USA

Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc., emeritní ředitel Orientálního ústavu Akademie věd České republiky

Prof. Dr. Janusz Piontek, Ph.D., DSc., Institute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Poznaň, Poland

Dr. Stefan Lorenz Sorgner, Ph.D., Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Archeologický ústav AV ČR Brno

Doc. Ing. Jan Sýkora, Ph.D., Ústav Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Erik Trinkaus, Washington University, Saint Louis, USA

Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc., Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze

Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., Oddělení antropologie Katedry biologie a ekologické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D., Forenzní DNA servis, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla sekcí

Oboustranně anonymnímu recenznímu řízení podléhají pouze příspěvky určené pro rubriku „studie“. Ostatní typy příspěvků posuzuje jen redakce. Do rubriky studie jsou zařazovány následující typy příspěvků, eventuálně jejich smysluplné kombinace:

Studie

Teoretické studie představují/rozbírají různé teoretické přístupy k problémům z vybrané tematické oblasti. Autor teoretické studie by měl prokázat vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a schopnost „vertikálně orientovaného“ vhledu. Obecně platné členění textu teoretické studie neexistuje – řídí se obsahovými hledisky vyplývajícími z pojednávaného tématu.

Přehledové studie podávají komplexní přehled a kritickou analýzu o podstatě a vývojových/historických proměnách jevu, konceptu nebo teorie, které jsou předmětem studie. Předpokladem zpracování přehledové studie je analyticky proniknout k jádru pojednávané problematiky a přehlédnout ji v horizontálně rozprostřeném pohledu z různých aspektů a se syntetizujícím nadhledem.

Metodologické studie analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich silné a slabé stránky. Předpokladem zpracování metodologické studie je uvedení vlastností nové nebo adaptované techniky (reliabilita, validita apod.), popř. parametrů standardizace.

Empirické studie přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami. Prezentovaná zjištění mají vyplývat z realizovaného empirického šetření. Součástí empirické studie by měly být informace, které tato zjištění dokladují. Empirická studie má být zřetelně členěna na následující části: formulace problému, přehled relevantní literatury, použité výzkumné metody a postupy, způsoby vyhodnocení empirických dat, výsledky a jejich interpretace, diskuse, závěry. Kvalitu empirické studie určuje míra objektivity, reliability a validity prezentovaných výsledků a jejich zpětná ověřitelnost.

Fórum

Volné i polemické a kritické úvahy o problematice současné antropologie. Autoři dodají také anglický název článku.

Eseje

Duchaplné texty na vysoké stylistické úrovni pojednávající o aktuálních otázkách antropologických věd. Autoři dodají také anglický název článku.

Zprávy

Příspěvky informativního charakteru, které stručně a výstižně referují o aktuálním dění v oblasti antropologie a příbuzných oborů. Autoři dodají také anglický název zprávy.,

Recenze

Příspěvky, jejichž cílem je kriticky posoudit aktuální a významné publikace, výstavy či akce v oboru a příbuzných disciplínách.

Popularizace vědy

Články s antropologickou tematikou určené širší zainteresované veřejnosti. Autoři dodržují formální pravidla sekce studie (seznam referencí, český a anglický abstrakt a klíčová slova).

Věda & umění

Články, povídky, básně, výtvarná díla apod. umělecky zpracovávající antropologickou tematiku. Autoři dodají také anglický název článku.​​​​

Z redakční pošty

Dopisy čtenářů týkající se obsahu časopisu, jeho úrovně, návrhů na inovace apod. ​​

 

Series Monographica

Edice monografií přiřazená k časopisu Anthropologia integra.

Edice přináší původní odborné publikace z oblasti obecné antropologie a „příbuzných“ disciplín.

1) Edice je otevřena českým i zahraničním autorům.

2) ISBN (a číslo DOI pro vstup do Crossref databáze) udílí Akademické nakladatelství CERM a Vydavatelství Masarykovy univerzity.

3) Text v českém jazyce (s anglickým nebo německým resumé) nebo v anglickém či německém jazyce (s českým resumé).

4) Každá z monografií prochází recenzním řízením (minimálně 2 recenzenti).

5) Edice vychází elektronicky, pouze výjimečně i papírově.

6) Monografie edice zachovávají zpravidla stejný formát i grafiku jako časopis Anthropologia integra (případně se může změnit barva přebalu apod

7) Formální pokyny pro autory monografií jsou stejné jako pro autory časopisu Anthropologia integra.

8) Edici spravuje stejný kolektiv jako časopis Anthropologia integra .

Recenzní řízení

Příspěvky publikované v časopise Anthropologia integra procházejí recenzním řízením. V jeho průběhu texty posuzují po formální i obsahové stránce dva domácí či zahraniční odborníci a na základě jejich stanovisek obsažených v recenzních posudcích jsou autorovi doporučeny případné úpravy. Cílem je publikovat práce obsahující nové, dosud nezveřejněné poznatky, jež přispívají k rozvoji oboru a dodržují vysoký standard odborné prezentace.

Redakce poskytuje autorům recenzní posudky nebo jejich relevantní pasáže. Upravuje-li autor studii s přihlédnutím k recenzním posudkům, může na posudky písemně reagovat v průvodním dopise (může uvést/zdůvodnit, které připomínky přijal, které do nové verze studie nezapracoval, příp. se kterými nesouhlasí apod.). Pro přepracované verze rukopisů (tj. pro rukopisy, v nichž jsou zapracovány připomínky recenzentů) platí stejná formální kritéria (např. doporučený rozsah) jako pro první verze nabízených rukopisů.

Autorská korektura

Všechny recenzované studie podléhají autorizaci při autorské korektuře. Autorská korektura musí být redakci vrácena obratem. Pokud se autor studie nevyjádří k autorské korektuře do pěti pracovních dnů, je studie považována za autorizovanou. Podstatné změny v textu či v přílohách jsou při autorské korektuře bez souhlasu redakce nepřípustné. Autorská korektura má být jen opravou sazečských chyb, nikoliv přepracováním rukopisu, vyžadujících výměnu celých řádek, odstavců nebo stránek. Prosíme autory rukopisů o pochopení, neboť nadměrné autorské korektury prodražují sazbu a prodlužují termíny vydání.

 

Informace o autorských právech

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

Autoři si ponechávají autorská práva a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod "Creative Commons Attribution 4.0 International“  licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.

Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info