Mapování novokřtěneckých komunit na Moravě v 16. a 17. století

Cílem projektu je zmapování dynamiky novokřtěneckého osídlení na Moravě v 16. a 17. století. Novokřtěnci přicházející z německy mluvícího prostředí tvořili kulturně a etnicky odlišnou menšinu, která významným způsobem zasáhla do dějin Moravy na poli kulturním, hospodářském a náboženském. Přestože v současnosti nemá na našem území pokračování, reflexe novokřtěneckého působení na území Moravy posiluje, především v obcích s rozvinutou tradicí vinařství, na níž se novokřtěnci také podíleli. Cílem projektu je zpřístupnit široké veřejnosti podrobné údaje o působení této komunity na Moravě v širokých historických a společenských souvislostech.
Projekt umožní vytvořit volně přístupnou odbornou databázi a interaktivní mapu moravských sídel novokřtěnců. Díky této databázi bude možné systematizovat dosavadní poznatky o jednotlivých novokřtěneckých sídlech a dále analyzovat vzájemné vztahy mezi nimi, jakož i sledovat vzájemné souvislosti náboženských, hospodářských i biologických podmínek. Odborná databáze bude představovat poznatky o topografii, chronologii, velikosti sídel, jejich hospodářském zaměření a náboženské konfesi, která formovala pravidla jejich soužití. Databáze umožní také zaznamenat poznatky získané antropologickými výzkumy zaměřenými na původ novokřtěnců. Interaktivní mapa umožní zobrazovat vložená data v časoprostorovém modelu novokřtěneckých sídel, přičemž bude obsahovat řadu dalších prvků, jakými jsou vizualizace vybraných objektů a nálezů.
Pomocí vícerozměrných statistických analýz bude možné na základě vztahů mezi informacemi z písemných pramenů a údaji získanými přírodovědeckými metodami komplexně rekonstruovat dynamiku anabaptistického osídlení na Moravě a interakce s okolními zeměmi.

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI III: Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity (2023 až 2030).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info