16. 9. 2021

Paride Bolletin (prezenčně)

“I would like to become a socio-cultural anthropologist”

Abstract: As a new staff member of MU-Anthropology Department, during the conference I would like to introduce three core discussions. The first is an introduction of my trajectory, my formation, my researches and some of my activities to date. The second is a discussion of possible understandings of what socio-cultural anthropology could be, highlighting its specificities from my perspective. The third is oriented toward the identification of possibilities for future dialogical collaboration at MU-Anthropology.


23. 9. 2021

Lucie Biehler-Gomez – Mirko Mattia, Milán (online)

The History of a City Written in Bones: the Osteological Collection of Milan (Italy)

The importance of known (and unknown) skeletal collections in the anthropological context is well attested by the scientific community. At the European level, the LABANOF (Laboratory of Forensic Anthropology and Odontology) of the University of Milan, has contributed to the creation and expansion of its own collection, called CAL (Labanof Anthropological Collection) composed of about 7,000 skeletons spanning from the Roman age to Contemporary times in Milan. These skeletons have already revealed the interesting evolution of the population of this city over 2,000 years, from a demographic and ancestral point of view, as well as regarding mortality, morbidity and disease (for example the first appearance of syphilis in the Roman era and later tuberculosis in Late Antiquity, as well as the varying frequency of infectious diseases and trauma). In particular, the topic of this presentation will regard two pilot studies focused on the city of Milan: the Ca’ Granda crypt, where 2.9 million skeletal remains of the deceased patients of the ancient central hospital of the 17th century Milan rest; and the DOMINA project, a diachronic study on the evolution of the condition of the women of Milan over 2,000 years narrated by their skeletal remains.


30. 9. 2021

Daniel Bešina, Nitra, Slovenská republika (prezenčně)

Lokalizácia a potenciál výskumu zaniknutých šibeníc v novovekej kultúrnej krajine na Slovensku

Výskum šibeníc, ktoré sú súčasťou väčších areálov popravísk, nemá na Slovensku doposiaľ väčšie uplatnenie. Záujem zo strany odbornej verejnosti spočíval skôr na báze excerpcie historických prameňov k výkonu trestného práva v jednotlivých sídelných areáloch. Nosnou úlohou prednášky je priniesť najnovšie a doposiaľ jediné komplexnejšie poznatky z výskumných aktivít v tejto oblasti na Slovensku. Výskum prebiehal pomocou metód krajinnej archeológie a historickej geografie, kde bolo prioritné presne lokalizovať šibeničné areály. Vlastné terénne výskumy sa realizovali v historicky veľmi významnom regióne Gemer-Malohont. Prednáška má poukázať na dôležitosť výskumu popravísk na území Slovenska a v budúcnosti by sa mal stať neoddeliteľnou súčasťou postmedievalnej archeológie.


7. 10. 2021

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. (prezenčně)

Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Egypt na přechodu od regionální velmoci k provincii multinárodní říše

Starověký Egypt, v 15. století př. n. l. nejmocnější stát tehdejšího světa, na konci 2. tisíciletí př. n. l. natrvalo ztratil svoje výsadní postavení. Po celé 1. tis. př. n. l. se v něm střídala období vnitřní rozdrobenosti a snahy o udržení samostatnosti vůči mocnějším sousedům s krátkými obdobími vzestupu a snahy o obnovu dávného postavení a slávy. To vše bylo spojeno s hlubokými změnami v egyptské společnosti, které mj. souvisely s rozsáhlými změnami v demografickém složení obyvatelstva a projevovaly ve všech oblastech materiální i duchovní kultury včetně jazyka, náboženství a pohřebních zvyklostí.


14. 10. 2021

Doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., (prezenčně)

Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Rovnost a nerovnost: jak přežít dominanční hierarchie

Skupiny sociálně žijících živočichů jsou obvykle hierarchicky uspořádány. Toto uspořádání snižuje počet konfliktů v societě, a určuje předvídatelným způsobem život jedince. Jedná se o evolučně biologicky podložený mechanismus, který může v mnoha směrech ovlivňovat život i v současných westernizovaných populacích člověka rozumného. V přednášce se seznámíme s příčinami vzniku tohoto mechanismu a s principy jeho fungování, s předpokládanou strukturou dominanční hierarchie u člověka rozumného v moderních westernizovaných společnostech, se způsobem, jakým může ovlivnit chování, rozhodování, a zdraví lidí, a s konkrétními situacemi, do kterých nás staví.


21. 10. 2021 

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.(online)

Metropolitní univerzita Praha

Antropologie globálního světa

Během výkladu budou přiblíženy hlavní koncepty a nejdůležitější autoři zabývající se problematikou historických styků mezi civilizacemi v minulosti, vytvářením světového systému a vznikem globální civilizace. Zvláštní pozornost bude věnována dílu Fernanda Braudela, Immanuela Wallersteina a Samuela Huntingtona. Přibližně v polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu se zformovalo rozsáhlé pásmo ekonomické, politické a kulturní interakce rozkládající se od východního pobřeží Středozemního moře k Čínskému moři. Můžeme v této souvislosti hovořit o tzv. orientální globalizaci, jejíž těžiště se postupně přesunulo z Blízkého východu a Střední Asie do Číny. Teprve průmyslová, vědecká a vojenská revoluce na prahu moderní doby umožnila vzestup Západu a vznik tzv. atlantické globalizace, jejíž centrum se nalézalo mezi severozápadní Evropou a východním pobřežím Spojených států amerických. Na počátku jednadvacátého století lze sledovat opětovný přesun ohniska planetární ekonomické a politické moci do východní Asie.


28. 10. 2021 státní svátek

4. 11. 2021 

Noemí López Ejeda

Universidad Complutense de Madrid

Current research in nutritional anthropology

Nutritional anthropology is one of the subdisciplines of physical anthropology that shows more meeting points with other scientific and welfare disciplines related to human health (nutrition and dietetics, medicine, psychology, genetics, sport science, social anthropology, sociology, etc.), but it analyzes nutritional status under the prism of the variability of current populations and its causes. This talk will present the current lines of research that are being developed in this field from the Unit of physical anthropology and the EPINUT Research Group of the Complutense University of Madrid.

Candela Hernández de la Fuente

Universidad Complutense de Madrid

Human genomic diversity in southern Iberia

The past of contemporary human populations is written in their genes. By analyzing different genomic markers, we can provide interesting clues about the demography, diversity and ancestry of the populations inhabiting strategic geographic regions. The Mediterranean Basin is among the most demanding admixture zones in the globe, due to the possible occurrence of many migrations along thousands of years. Within this geographic area, the Iberian Peninsula has been a focus of attraction for several cultures and civilizations from its prehistory and history until recent times, being their southernmost extreme (Andalusia) a target population for studying the relationships between Europe and Africa and the peopling processes of the Mediterranean space. Here, I present a detailed view of the genomic composition of a population at the crossroads between two continents.

Daniel Garcia Martínez

Universidad Complutense de Madrid

Past, present and future of the evolutionary anatomy of the human ribcage

The study of the ribcage evolution was traditionally neglected compared to other anatomical regions because their fragility made them to appear broken or distorted in the fossil record, and also because of methodological difficulties in quantifying the complex 3D morphology. During the last decades, the improvement of virtual anthropology and 3D geometric morphometrics have largely increased the knowledge in topics such as evolution, ontogeny or sexual dimorphism. However, there is still a lack of knowledge in internal anatomy parameters such as bone density, etc, which can be linked with bioenergetics or biomechanics. This seminar will show the status quo of the evolutionary anatomy of the human ribcage.


11. 11. 2021 

Jakub Winkler-Galicki, Poznaň (prezenčně)

Nucleic acids analyses in forensic anthropology, Poznaň

Nucleic acids are commonly used in forensic science, however the usage of them in analyses of bones is still a novel topic. One of such possibilities is using DNA and RNA to predict the phenotypic features which cannot be interpreted using traditional bone analyses. Forensic DNA phenotyping is a method based on the DNA and (if possible) RNA analyses allowing us to determine the colours and shape of soft tissues. FDP analyses allow us to inform to some extent on eye colour, hair shape and skin colour and tone. Moreover, body height and shape can be estimated using gene analyses in ancient material. During the lecture the possibilities of using molecular tools for behaviour and potential status of the person will be mentioned along with practical applications, trouble shooting and approaches to work with difficult, degraded material, and demonstrating potential problems for further analyses.


18. 11. 2021

Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – Doc. PhDr. Boris Michalík, Ph.D. (prezenčně)

Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Metódy výskumu v kultúrnej antropológii a ich reflexia v praxi pracoviska

Prednáška je zameraná na konfrontovanie teoreticky vymedzených výskumných metód v kultúrnej antropológii a jej subdisciplínach – v kulturológii a v etnológii s ich využitím v praxi. Poznatky sú čerpané z publikovaných prameňov a z vlastných skúseností získaných najmä pri výskume kultúry slovenských minoritných spoločenstiev v priestore Dolnej zeme (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko), tradičnej kultúry na Slovensku či spôsobu života beduínov v Sýrskej púšti. Cieľom je prezentovať praktické informácie, ktoré môžu byť osožné pre bádateľov, a priniesť modifikované pohľady na využitie rôznych výskumných metód.


25. 11. 2021

Martina Lari, Florencie (online)

Combined metagenomic and archaeobotanical analyses on human dental calculus to reconstruct lifestyle conditions in a Copper Age population of central Italy

Multidisciplinary analyses on ancient dental calculus revealed the possibility to reconstruct habits and diet of ancient human populations, investigate individual health status, as well as provide information on past environments. We applied both metagenomic and microscopic analysis on ancient human dental calculus in order to obtain a cross-section of the life conditions in a population of central Italy belonging to the Copper Age culture of Rinaldone (IV millennium BCE). Despite the scarce deposition of dental calculus, our molecular and microscopic analysis jointly provided complementary data getting inside dietary practice, health status and humans/environment relationship in the Italian Copper Age.


2. 12. 2021 

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., Ph.D., (prezenčně – v posluchárně Ústavu soudního lékařství)

Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Smrt účetního z úseku č. 39

Účelem přednášky je seznámit posluchače s okolnostmi násilného usmrcení, i v kontextu té doby, v podstatě nezajímavého člověka pracujícího tenkrát v Brně. Ani přes opakovaný zájem medií nebyly všechny podrobnosti tohoto činu nikdy objasněny, a i o jeho důvodech se vedou doposud diskuse, mnohdy téměř na úrovni spekulací. Je sice známo, kdo zabíjel a kdo byl zabit, ale kompletní motiv činu vlastně jasný není. Nevíme, proč k činu došlo právě v době, ve které k němu došlo, proč byl použit způsob, jaký byl použit, stejně tak, proč tento muž zmírá v důsledku zranění, které nemusí nutně a vždy ke smrti vést. Dokonce ani nechápeme podivuhodný průběh tehdejšího vyšetřování, které, a to nejenom z dnešního našeho hlediska moderní kriminalistiky, bylo zatíženo chybami vpravdě více než školáckými.


9.12. 2021

Vitale Sparacello (online)

Biocultural adaptations of the Late Upper Paleolithic hunter gatherers of Western Europe

After settling in Western Europe around 40,000 BP, modern humans faced a number of environmental and social challenges. The Last Glacial Maximum (LGM; ca. 20,000 BP) marks the divide between the Gravettian, a period of substantial cultural homogeneity in Europe, from Russia to Portugal, and the postglacial separation between the Magdalenian and Epigravettian cultural complexes. Drawing from my previous research, the seminar will reconstruct the lifestyle of Gravettian-Epigravettian periglacial hunter-gatherers, the biological changes after the LGM, and will explore the interface between biological data and ritual behavior. It has been demonstrated that Upper Paleolithic people in Europe show a high prevalence of congenital skeletal deformities, and several authors suggest that individual with disease, or perished in violent manner, may have received a special funerary treatment (i.e. the burial), while most of the deaths were accommodated in other manners. I will explore the evidence supporting this theory, detailing recent research at Arene Candide, Italy, and Cussac, France, and comparing the evidence with famous burials in Central and Eastern Europe, such as Dolní Věstonice and Sunghir.


16. 12. 2021 

Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D. (online)

Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze

Pivo, heroin, tráva, neurol, … aneb co nám chutná a na čem ujíždíme

Co jsou to drogy? Jakou funkci v našem životě mají preskribovaná léčiva, ale i volně dostupná léčiva? Je alkohol nervový jed, nebo životní nutnost a jeho užívání našemu zdraví prospívá? Pokud u sebe mám marihuanu v množství větším než malém, porušuji nějaký zákon? Mohu si dát nealkoholické pivo a následně řídit auto? Tyto, a mnohé další otázky, které nás ještě napadnou, mohou mít nejasné odpovědi. My Vám je na našem semináři objasníme.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info