Vynikající pedagog senátorem?

březen 2024

Vážení a milí členové akademické obce,

dovolte mi prosím, abych se v krátkosti představil. Působím jako odborný asistent na Ústavu antropologie PřF MU. Dlouhodobě se mimo jiné věnuji koordinaci zahraničních mobilit, PR aktivitám a v minulém roce jsem byl pověřen funkcí pedagogického zástupce ředitelky Ústavu antropologie. Rád bych tyto své zkušenosti zúročil při svém působení v Akademickém senátu Masarykovy univerzity.

Myslím, že mohu říct, že jsem za svou dvacetiletou praxi získal přehled o potřebě zvyšovat kompetence a šanci absolventů naší univerzity na uplatnění. V zahraničních mobilitách vidím cestu, jak rozvíjet potenciál našich studentů k samostatné aktivitě a iniciativě, a zvláště pak jejich potenciál k uplatnění po absolvování studia, ať už je to získáním jiné akademické perspektivy, rozšíření obecného rozhledu a zvláště zlepšením jejich jazykových schopností. Pro tyto cíle jsou také důležité aktivity, které zavádějí do tradiční výuky inovace, ať už využitím multimédií a simulací pro zvýšení interaktivity, tak také zapojení cizojazyčné výuky. Cílíme na zvýšení šance absolventů na našem i zahraničním pracovním trhu, a na to, aby se byli schopni lépe orientovat v dnešním světě a působit v něm v souladu s morálními principy naší univerzity.

Věřím také, že pomoci s rozšiřováním obzorů našich studentů (a také zaměstnanců) může také internacionalizační aktivita našeho ústavu, na které se významnou měrou podílím. Každý semestr zveme v rámci předmětů antropologického semináře díky podpoře programu INNOLEC i mimo něj zahraniční odborníky, kteří představují svůj výzkum, objevy a trendy v současné světové antropologii a s ní příbuzných disciplínách. Vzhledem k multidisciplinaritě našeho oboru se daří díky koordinaci s organizátory Life Science Seminar Series a s organizátory dalších ústavních či univerzitních seminářů zvát i osobnosti světového významu, jejichž práce přesahuje hranice oborů a podle mě je přínosem studentům a zaměstnancům různého zaměření.

Vzhledem k četným PR aktivitám (včetně středoškolských odborných aktivit), ve kterých se angažuji a které náš ústav cílí (nejen) na studenty středních škol, vím také z první ruky o přínosu úzké spolupráce s vedením těchto škol a s jejich studenty. Uvědomuju si význam těchto aktivit pro další růst naší univerzity a nadané studenty nejen naše univerzita potřebuje.

Od podzimu roku 2023 jsem pedagogickým zástupcem ředitelky Ústavu antropologie. Díky setkávání s pedagogickými zástupci ostatních ústavů PřF, díky ještě intenzivnějším kontaktům se studenty mimo běžnou výuku si uvědomuji potřebu dobré informovanosti a otevřeného přístupu pedagogů ke studentům, ale také obráceně. Proto si cením aktivit, které naše univerzita ke zlepšení mezilidských vztahů vyvíjí. Velmi si také cením Ceny rektora pro vynikajícího pedagoga v oblasti přírodních věd, kterou mi pan rektor udělil za rok 2019.

Rád bych také zmínil jednu vedlejší skutečnost, která mi myslím může pomoci k dobré reprezentaci a vyváženosti při hledání řešení nelehkých situací v Akademickém senátu MU. V lednu tohoto roku jsem byl zvolen do druhého funkčního období předsedou České společnosti antropologické. Zkušenosti získané při snaze o optimální chod společnosti, která je vzhledem k multidisciplinaritě našeho oboru různorodě zaměřená, by mohly být pro moje potenciální působení v Akademickém senátu MU přínosné.

Myslím, že je také potřeba více zohlednit skutečnost, že samotní akademičtí pracovníci, a jejich odborná a vzdělávací činnost, jsou pro úspěšnost a prosperitu univerzity minimálně stejně zásadní jako studenti. Naprostým základem tak například je, aby změny Studijního řádu a chodu univerzity kladly vyrovnané nároky na obě tyto složky. Aktivnímu řešení studijní neúspěšnosti studentů a zkvalitňování jejich studia nemůže být věnována disproporčně větší

pozornost než skutečnosti, že mnoho akademiků se těmto tématům může věnovat jedině na úkor svých vědeckých ambicí a povinností nebo dokonce na úkor osobních životů.

Jakékoliv zvýšení nároků na ústavy nebo přeneseně na zaměstnance (administrativou, účastí Ústavů na propagačních akcích, změnami SZR vyžadujícími účast většího počtu akademiků při výuce atd., úkolováním z nově vznikajících rektorátních pracovních skupin apod.), by mělo být kompenzováno snížením nároků v jiné oblasti, pokud nejde řešit navýšením rozpočtů a personálního obsazení. Čas akademiků není bezedný depozitář a každou novou povinnost mohou kvalitně plnit pouze na úkor jiné. Řešení této problematiky by mohla napomoci optimalizace informačních toků, kdy se zaměstnanci o řadě rozhodnutí dozvídají se zpožděním. Masarykova univerzita je největším zaměstnavatelem Jihomoravského kraje, a to by se podle mého názoru mělo také odrazit na určité úrovni servisu pro zaměstnance. Za větší pozornost Akademického senátu jistě stojí problematika zaměstnanců-rodičů s malými dětmi, matek na rodičovské dovolené a jejich návrat do zvláště akademických pozic, problematika péče o děti v době, kdy například rozvrhové požadavky neumožňují zaměstnaným rodičům zajistit hlídání dětí.

Na výše zmíněných oblastech (ale nejenom na nich) bych rád založil svůj volební program pro volby do Akademického senátu MU. Chci navázat na svoje zkušenosti získané každodenní komunikací se studenty, zahrnující motivaci uchazečů a potenciálních uchazečů o studium na naší fakultě až po konzultace a podporu při orientaci budoucích absolventů na pracovním trhu a také svoje zkušenosti jako akademického pracovníka. Svoje působení v Akademickém senátu bych v případě úspěchu ve volbách zaměřil na kontinuální zlepšování studijního i pracovního prostředí na naší univerzitě. K tomuto cíli by směřovaly následující dílčí body:

· Chci se zaměřit na hledání cest, jak optimalizovat nároky administrativy a dalších mimo-výukových a mimo-vědeckých povinností na zaměstnance a jak optimalizovat informační toky.

· Chci se zaměřit na další propagaci zahraničních mobilit zaměstnanců a studentů a snížení úrovně komplikací, které to všem stranám může přinášet a rozvíjet možnosti krátkodobých mobilit (do 30 dnů) zvláště pro zaměstnance, dle aktuálních, třeba i nárazově se vyskytujících možností spolupráce.

· Budu nadále podporovat rozšíření výuky v cizích jazycích pro naše i zahraniční studenty.

· Rád bych prosazoval kolegiální přístup vyučujících ke studentům a zároveň odpovědný a respektující přístup studentů k vyučujícím.

· Rád bych se zasadil o další zpříjemnění a zlepšení pracovního prostředí a mezilidských vztahů.

· Mimo zlepšování prostoru a případně časové dotace k vykonávání pracovních i studijních povinností by podle mého k zlepšení pracovního prostředí přispělo také to, kdyby měli členové jednotlivých ústavů větší možnost poznávat se a podílet se na tvorbě vědecké komunity naší fakulty. Skvělým krokem v tomto směru je podle mého názoru akce Campus Day. Věřím, že rozšíření aktivit na bázi neformálního setkávání a rozšíření možností sportovního vyžití na fakultě by přispělo k pohodě zaměstnanců na pracovišti. Rád bych také sondoval možnosti, jak zřídit „dětskou“ zónu, která by zpříjemnila návštěvy rodinných příslušníků.

· Uvědomuji si též, že na celé univerzitě existuje určitá nespokojenost s tvorbou rozpočtů. Pokud bych byl zvolen, pokusil bych se v rámci svých možností prosazovat vytyčení dlouhodobě udržitelných pravidel tvorby rozpočtu a tím i snížení rozpočtové nejistoty, která se dotýká zvláště menších oborů.

· Mimo to bych se také rád věnoval aktuálním tématům – například možnosti racionálního a cíleného využití umělé inteligence ve výuce, optimalizace cloudových a komunikačních aplikací (bez vytváření systémové závislosti na produktech jedné společnosti).

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem členem akademické obce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a nejsem členem žádné jiné akademické obce. Nemám zaměstnanecký poměr k jinému zaměstnavateli než k Masarykově univerzitě. Prohlašuji, že jsem společníkem ve společnosti MTMP s.r.o.

Martin Čuta v. r.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info